Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/mu-plugins/index.php:75) in /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 62
Umukristo(kazi),umurwanyi mu intambara y’ukwemera(Ukwizera), 1Tim.6,12

Umukristo(kazi),umurwanyi mu intambara y’ukwemera(Ukwizera), 1Tim.6,12

Iyi ngingo igize umutwe w’iri jambo ry’Ubutumwa bwiza, yagaragajwe na intumwa Paulo mu rwandiko rwe rw’ibanze mu zo yandikiye Timoteyo (1 Tim.6,12).  Ndetse Paulo mu nyandiko ye ya kabiri yoherereje Timoteyo agereranya umukristo mu mibereho ya gikristo, nk’umusirikari uri k’urugamba mu ntambara (2 Tim.2,3). Ndetse na we ubwe aritangaho urugero rw’uko yarwanye intambara nziza         (2Tim.4,7).

Koko rero iyo umuntu yitegereje neza uko isi iteye cyane cyane mu bijyanye n’imibereho ya muntu, usanga ko hari byinshi byamuca intege.  Mbese bigatuma ukwemera(ukwizera) kwe kw’Iyigaragarije mu mwana wayo Yesu Kristo bitamwerera vuba. Imibereho ya muntu ihura n’ibigeragezo byinshi kuko ubuzima bwa gikristo muri iyi si bugendana n’imibabaro itari imwe.  Umukristo wari akuze cyane yereka nye ko k’ umukristo kubaho kwe ntikugereranywa n’umuntu wigendagendera gusa, ahubwo akwiriye kumenya ko ari nko kuba mu busuhuke. Nukuvuga umuntu uri ahantu azaba ubuziraherezo. Kandi na none si uguhura n’ibitumerera neza gusa.

Aha Paulo aributsa Timoteyo kurwanirira kugera ku byo we ubwe yiyemeje imbere y’abahamya benshi. Abakiriye Kristo twese dufite iyo  nshingano twiyemeje yo kurwana inkundura iyo ntambara y’ukwemera (Ukwizera) kuko umwanzi w’Imana n’abantu yahereye kuva kera arwana iyo ntambara ashaka kubuza muntu k’ukugera kuri iyo nshingano yo kuzabona ubugingo bw’iteka no kutazigera apfa,kubera guhama mu biganza bya Yesu Kristo (Yoh.10,28). Niko uwo mwanzi ateye,ibye ni ukutubuza amahwemo muri byose akoresheje kamere ye (Yoh.8,44). 

Mu by’ukuri,iyo umukristo cg. umukristokazi amaze kwemezwa n’Umwuka Wera gukurikira Yesu Kristo mu inzira ye,umwanzi ashakira hasi no hejuru uko yabona ibyamusitaza byose. Satani arwana intambara y’amayeri yose abaho: gukoresha ingufu nk’intare (1Pet.5,8), uburiga nya nk’inzoka (Abakor.11,3). Mbese agerageza gushaka ko abana b’Imana mu nzira y’ibyiringiro by’ubugingo buhoraho no mu nshingano  yabo yo kuba abahamya nyabo nkuko bari barabyiyemeje mu itangira ry’urwo rugendo. Satani aba ashaka ko urwandiko babonye kubw’ urugendo rwabo rubajyana mu rwatakara.

Kubera ko urwo rugamba rutoroshye namba kuko rurwanywa mu buryo bw’umwuka, dore uko intumwa Paulo aduha inama ikwiriye mu kururwana nkuko yayigiriye Abakristo bo muri Efeso (Abefes.6,14-17). Mwibuke kandi ko iyi nama yayoherereje Abefeso ubwo yari mu nzu y’imbohe (gereza) azira kuba umuhamya wa Kristo Yesu. Ni ikigereranyo cyiza rwose kandi gifatika aho agereranya imibereho yacu abakristo nk’iyo umusirikare uhora yiteguye kurwanya icyamutera cyose mu gihe icyari cyo cyose. Dusabe Imana iduhe twese izo ntwaro zikwiriye kugirango tubashe kunesha intambara y’umwanzi wacu. Yesu Kristo aduhe kunesha nkuko yamunesheje ibihe byose. Amen.

Speak Your Mind

*