Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/mu-plugins/index.php:75) in /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 62
Jye,ndi umukungugu n’ivu gusa (Itang.18,27).

Jye,ndi umukungugu n’ivu gusa (Itang.18,27).

Uyu munsi tugiye gutekerereza hamwe k’ ubuhamya bw’umukurambere wubahaga Imana ari we Abrahamu. Ubwo buhamya bwe buboneka muri uwo mutwe w’iyi nyigisho buratangaje kubera ko kubona umuntu w’imenya uko ari ntibishobokera benshi. Ariko we arahangaye ngo “ni umukungugu n’ivu gusa”.

Muri ubu buhamya bwe agaragaza ko, icya mbere na mbere,azi ko we ari ubusabusa imbere y’Imana ikomeye kandi Ihoraho. Aha arerekana ko ahangaye ndetse kuvugisha Iyo azi ko ariho ku bwayo, ubwo yabumbabumbaga muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, akaba umuntu kubera umwuka w’ubuzima amuhushye mu mazuru (Itang.2,7). Nyiri uwo mwuka rero w’ubuzima ni we byose.

Ikindi kandi nuko n’Imana ubwayo ibyihamiriza ubwo yabwiraga muntu wa mbere imuha igihano cy’uku tumvira kwe igira iti: “Uzasubira mu gitaka kuko ari cyo wavuyemo. Koko rero uri umukungugu,kandi m’umukungugu ni mo uzasubira (Itang.3,19).

Ni iby’igitangaza umuntu nk’Abrahamu kwimenyaho intege nke nuko ntacyo ari cyo byamuteraga guca bugufi imbere y’Imana ndetse n’abantu. Ibyo ninabyo byamufashaga yubaha Imana akanabyerekana ubwo yayivugishaga (18,27).  Ntacyo turi cyo koko,ibyo abantu bamwe bajya babyibuka ndetse bakanabivuga iyo habayeho ikintu giteye urupfu rw’abantu n’ibintu n’inyamaswa. Ariko nyamara,byari bikwiriye ko abantu bari bakwiriye kubizirikana ubudasiba nukuvuga igihe cyose. Kuko ibyo ni nabyo abantu birinda ubwirasi n’ubugiranabi byose bijambije iyi si. Kumenya ibyo byose byatuma tuba nk’Abrahamu m’uguhi ndukirira Uwaturemye aho kwigira akarahakajyahe.

Ikindi nanone byadufasha kumenya, ni uko Imana yaremeye muntu kubaho. Nubwo rero yamuhanye gu subira m’umukungugu kubera ukutumvira kwe, kubw’ubuntu n’urukundo ikunda muntu ntishaka ko ahamamo. Ishaka ko muntu yabona umwanya mu ijuru wo kuba hamwe na yo mu cyubahiro. Ni nayo mpamvu yatumye itwoherereza Umwana wayo kuducungura ngo tuzabone ubugingo ubugingo budashira. Aha kandi intumwa Paulo na we abishimangira agira ati: “Nk’uko twambaye ishusho ya muntu w’umunyagi taka, ni na ko tuzambara n’ishusho y’uw’ijuru” (1 Kor.15,49).

Imana yaradukunze cyane ubwo yashakaga ko muntu atagombye gukomeza kuba mu ishusho y’igitaka kuko  Imana yamuhaye umwanya wo kuzabonera ubugingo buhoraho kubwo kwizera Yesu Kristo.

Speak Your Mind

*