Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/mu-plugins/index.php:75) in /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 62
Ineza n’impuhwe by’Uhoraho biramperekeza (Zab.23,6)

Ineza n’impuhwe by’Uhoraho biramperekeza (Zab.23,6)

Uyu munsi nanone Imana ishimirwe cyane iri jambo yongeye kumpa rishingiye k’ubuhamya bugaragaza ibyiringiro by’umuhimbyi wa zaburi ya 23,6. Ibi byiringiro bimeze bityo nsanga ari nabyo byanjye ubwanjye mu mibereho yanjye.

Mu by’ukuri iyi zaburi iri muzo twafatishijwe mu mutwe tukiri abana bato. Ariko ukuyisobanukirwa neza bigenda byiyerekana mu mibereho yacu ya buri gihe,kuko nk’uko bisanzwe bizwi,imibereho yacu ni ishuri rikomeye cyane nyine.

Ubutumwa buri muri iyi zaburi nabutekerejeho cyane nkurikije ubuhamya bw’umwana muto cyane wo mu muryango wanjye. Navuganye na nyina kuri telefoni noneho numva umwana we w’imyaka nk’itatu ariho araririmba indirimbo ya 301 mu indirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy’Amatorero y’Abaprotestanti mu Rwanda. Iyi numero rero iri mu gice kitiriwe ko ari iz’ abana,ikaba itangirwa n’amagambo avuga ngo “Ndi agatama ka Yesu” ari na yo yaririmbaga . Ukuririmba k’uwo mwana rero kwanteye guhita nibuka ibivugwa muri iyi zaburi ya 23, byemejwe ko yahimbwe na Dawidi. Ndetse kunyibutsa nanone ubuhamya bwa Kristo Yesu ubwe yivugiye ko ari we mushumba mwiza. Ibyo byose kandi byananyibu kije imibereho yanjye kugeza ubu, niba ahubwo atarijye wagombye kuba uwa mbere mu kuririmba iyo ndi rimbo ndetse n’iyo zaburi ya 23! 

Icyakora ntitwibeshye ! Muri iyi zaburi Dawidi umuhimbyi wayo iyo avuga iby’umushumba, aba avuga uw’ intama z’inyamaswa nyine, nukuvuga izitari ntama-bantu. Aha mbese n’uburyo umushumba agaragarira   intama. Ubusanzwe abantu ntacyo bitayeho k’umushumba,nyamara intama-nyamaswa zo zimukurikira hose,kuko ni we uziyobora inzira iziganisha m’urwuri rufite ubwatsi bwiza. Ibi kandi abigirira kubahiriza izina rye (Zab.23,3),ari ryo “Ndiho,Uhoraho,Uwiteka”, muri make “Uhoraho”, ku bw’umukumbi we. Uwo kandi niwe Yesu Kristo nkuko yabyivugiye ubwe ko ari we mushumba mwiza (Yoh.10,11a).

Uwanditse iyi zaburi akerekana neza Imana ubwayo, ku bayizera,ariyo ituyobora,ikadutabara,mbese ikadutegurira ibidukwiriye  kizi naho twaba turi mu bikomeye bimeze bite. Oh! Umurongo wa 4, ku iherezo ryawo hatwereka uburyo Imana yacu ari umushumba uturagira akoresheje inkoni z’uburyo bubiri: Iyo gutabara intama ze, n’indi akoresha aziyobora aho ashaka ko zigana. Muri byose rero duhore tumushima.

Kandi nanjye iyo ndebye mu mibereho yanjye kugeza ubu, nsanga Uhoraho ari We mushumba wanjye mwiza kubera ibyo yanyujijijemo byose mu izina rya Kristo Yesu. Kandi ni ibiri imbere byose azabinyu zamo nta kabuza, akazanya kira mu bwami bwe, nkazabana na We iteka ryose. Ibyo nibyo byiringiro byanjye. Mbese na we usomye ubu butumwa ni byo byiringiro byawe. Icyubahiro kibe none n’iteka ryose. Amen.

Speak Your Mind

*