Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/mu-plugins/index.php:75) in /home3/lifestyl/public_html/rwandinfo.com/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 62
Yesu Kristo,umuvugizi wacu.

Yesu Kristo,umuvugizi wacu.

Ijambo umuvugizi, ari ryo “avocat” mu gifaransa,turisanga cyane cyane mu urwandiko rwa mbere, igice cya 2 k’umurongo wa 1. Aho niho intumwa Yohani yanditse agira ati: “Bana banjye bato,mbandikiriye ibyo, kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora, naho umuntu yagikora,dufite umuvugizi imbere y’Imana Data,ari we Yesu Kristo Intungane”.

Iri jambo umuvugizi rifitanye isano n’ibyererekeranye n’umuntu ufite urubanza runaka. Uwarezwe muri urwo rubanza ashakashaka umuntu wize iby’ubutabera ugomba kumwunganira,asenya ibyo bamureze, yerekana ko atari byo. Nkuko Ijambo ry’Imana ribivuga ” Bose (abantu) bakoze ibyaha,ntibashyikira ubwiza bw’Imana” (Rom.3,23).

Urupfu rwa Kristo Yesu rwo ku umusaraba kubera ibyo byaha byacu, no kuzuka kwe bihora ari ikimenyetso cye gihoraho imbere y’Imana Data, ari nacyo gituma abamwizera bakanihana ibyaha byabo, bahorana iteka n’Umuvugizi wabo ari we Mwuka Wera yadusezeranije (Yoh.14,16). Umwami kandi umukiza wacu rero ahora atuvaganira kuri Data natwe duhore tumwizeye ibihe byose. Ikindi kandi tumwerere ko turi abanyantege nke kuko mu ntege nke zacu imbaraga ze niho zikora.

Nkuko bigaragara rero ndetse no mu Isezerano rya Kera, ko kwihana icyaha cyakozwe ari ngombwa mbere y’ikindi kintu cyose cyagombye gukorwa mu mibereho yacu(Lev.5,5), ninako bikenewe mu bugingo bwa gikristo. Kugira ngo atuvugire kuri Data natwe hari ibyo tugomba kubanza gutunganya mu mibereho yacu. Urugero niba hari ibyo dufite dupfa n’abandi, nitubanze tubitunganye mbere yo kugira icyari cyo cyose twashaka gukora no kumurikira Imana Data (Mt.5,24).

Ukwisuzuma ubwacu rero ni ngombwa mu mibereho y’abakristo,kuko bituma no kubabarirwa bishoboka neza. Ndetse na muntu ubwe akiyumvamo ububyuke n’ubushyuhe mu by’ubugingo kuko ari byo bifite umumaro cyane kuko byanditswe ngo : “Iyaba twabanzaga kwisuzuma ubwacu, nta rundi rubanza twacirwa (1 Kor. 11,31 ).  Aha ni naho kandi Umwami wacu adutonganyiriza kutugorora,kugira ngo tutarohamana n’iyi isi.

Mu ugusoza inyigisho y’uyu munsi,nsabye buri wese kwisuzuma akurikije ibikurikira: Niba tuvuze tuti “Nta cyaha tugira”,tuba twibeshya ubwacu,nta kuri kuba kuturimo. Ariko niba twishinje ibyaha byacu,Imana idahemuka kandi yuje ubutungane, izatubabarira ibyaha byacu kandi iduhanagureho icyitwa igicumuro cyose  ( 1Yoh.1,9-10). Umuvugizi wacu aduhire twese muri byose kandi ahore anasingizwa iteka. Amen.

Speak Your Mind

*